Commit c94a1065 authored by jsm28's avatar jsm28

* sv.po: Update.


git-svn-id: svn+ssh://gcc.gnu.org/svn/gcc/trunk@186784 138bc75d-0d04-0410-961f-82ee72b054a4
parent 11652e71
2012-04-24 Joseph Myers <joseph@codesourcery.com>
* sv.po: Update.
2012-04-07 Joseph Myers <joseph@codesourcery.com>
* es.po: Update.
......
......@@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gcc 4.7.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
"POT-Creation-Date: 2012-03-18 14:00+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2012-03-27 15:41+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-04-18 21:44+0200\n"
"Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -912,7 +912,7 @@ msgstr "%s:trasig\n"
#: gcov.c:1203
#, c-format
msgid "%s:no functions found\n"
msgstr "%s:ingen funktion funnen\n"
msgstr "%s:inga funktioner funna\n"
#: gcov.c:1222
#, c-format
......@@ -2160,7 +2160,7 @@ msgstr "Största tillåtna storleksökning för nya parametrar som ipa-sra ersä
#: params.def:883
msgid "Size in bytes after which thread-local aggregates should be instrumented with the logging functions instead of save/restore pairs"
msgstr "Storlek e byt efter vilken trådlokala aggregat skal instrumenteras med loggningsfunktioner istället för spara/återställ-par"
msgstr "Storlek i byte efter vilken trådlokala aggregat skall instrumenteras med loggningsfunktioner istället för spara/återställ-par"
#: params.def:890
msgid "Maximum size of a list of values associated with each parameter for interprocedural constant propagation"
......@@ -4471,7 +4471,7 @@ msgstr "Heltalsspill vid beräkning av mängden minne att allokera"
#: fortran/trans-decl.c:4791
#, c-format
msgid "Actual string length does not match the declared one for dummy argument '%s' (%ld/%ld)"
msgstr "Aktuellt stränglängd matchare inte den deklarerade för attrappargument ”%s” (%ld/%ld)"
msgstr "Aktuell stränglängd matchar inte den deklarerade för attrappargument ”%s” (%ld/%ld)"
#: fortran/trans-decl.c:4799
#, c-format
......@@ -6061,7 +6061,7 @@ msgstr "Utnyttja UltraSPARC-utökningen sammansmält multiplicera-addera"
#: config/sparc/sparc.opt:82
msgid "Use UltraSPARC Population-Count instruction"
msgstr "Utnyttja UltraSparc:s instruktion populeringsantals"
msgstr "Utnyttja UltraSparc:s instruktion populeringsantal"
#: config/sparc/sparc.opt:86
msgid "Pointers are 64-bit"
......@@ -8757,7 +8757,7 @@ msgstr "Aktivera användning av POST_MODIFY"
#: config/epiphany/epiphany.opt:68
msgid "Set number of bytes on the stack preallocated for use by the callee."
msgstr "Sätt antalet byt på stacken som förallokeras att användas av den anropade."
msgstr "Sätt antalet byte på stacken som förallokeras att användas av den anropade."
#: config/epiphany/epiphany.opt:72
msgid "Assume round to nearest is selected for purposes of scheduling."
......@@ -10517,7 +10517,7 @@ msgstr "Varna om profiler i -fprofile-use inte stämmer"
#: common.opt:699
msgid "Warn when a vector operation is compiled outside the SIMD"
msgstr "Varbna när en vektoroperation kompileras utanför SIMD:n"
msgstr "Varna när en vektoroperation kompileras utanför SIMD:n"
#: common.opt:715
msgid "-aux-info <file>\tEmit declaration information into <file>"
......@@ -19892,7 +19892,7 @@ msgstr "cl_optimization-storlek stämmer inte överens i LTO-läsare och -skriva
#: tree-streamer-out.c:364
#, gcc-internal-format
msgid "tree bytecode streams do not support machine specific builtin functions on this target"
msgstr "trädbytekodströmmar stödjer inte maskinspecifika inbyggda fungerioner för detta mål"
msgstr "trädbytekodströmmar stödjer inte maskinspecifika inbyggda funktioner för detta mål"
#: tree-vect-generic.c:244
#, gcc-internal-format
......@@ -35164,7 +35164,7 @@ msgstr "Absolutvärdet av SHIFT vid %L måste vara vara mindre än eller lika me
#: fortran/check.c:325
#, gcc-internal-format, gfc-internal-format
msgid "'%s' at %L must be less than or equal to BIT_SIZE('%s')"
msgstr "”%s” vid %L får inte vara mindre än eller lika med BIT_SIZE(”%s”)"
msgstr "”%s” vid %L måste vara mindre än eller lika med BIT_SIZE(”%s”)"
#: fortran/check.c:335
#, gcc-internal-format, gfc-internal-format
......@@ -35179,7 +35179,7 @@ msgstr "%s vid %L måste vara mindre än eller lika med BIT_SIZE av INTEGER(KIND
#: fortran/check.c:388
#, gcc-internal-format, gfc-internal-format
msgid "'%s + %s' at %L must be less than or equal to BIT_SIZE('%s')"
msgstr "”%s + %s” vid %L får inte vara mindre än eller lika med BIT_SIZE(”%s”)"
msgstr "”%s + %s” vid %L måste vara mindre än eller lika med BIT_SIZE(”%s”)"
#: fortran/check.c:406
#, gcc-internal-format, gfc-internal-format
......@@ -42613,7 +42613,7 @@ msgstr "Variabeln ”%s” vid %L av TYPE(C_PTR) eller TYPE(C_FUNPTR) får inte
#: fortran/resolve.c:12614
#, gcc-internal-format, gfc-internal-format
msgid "Variable '%s' at %L with coarray component shall be a nonpointer, nonallocatable scalar"
msgstr "Variabeln ”%s” vid %L med co-vektorkomponent skall en skallär som inte är en pekare eller allokerbar"
msgstr "Variabeln ”%s” vid %L med co-vektorkomponent skall vara en skalär som inte är en pekare eller allokerbar"
#: fortran/resolve.c:12629
#, gcc-internal-format, gfc-internal-format
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment