Commit 6c469bc1 authored by jsm28's avatar jsm28

* sv.po: Update.


git-svn-id: svn+ssh://gcc.gnu.org/svn/gcc/trunk@100389 138bc75d-0d04-0410-961f-82ee72b054a4
parent 5747350c
2005-05-31 Joseph S. Myers <joseph@codesourcery.com>
* sv.po: Update.
2005-05-19 Joseph S. Myers <joseph@codesourcery.com>
* de.po, zh_CN.po: Update.
......
# Swedish translation for the GNU CC.
# Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.
# Swedish messages for GCC.
# Copyright 2000, 2005 Free Software Foundation, Inc.
# Dennis Bjrklund <db@zigo.dhs.org>, 2000, 2001, 2002.
#
# Kom ihg att i svenskan s anvnder vi "" fr citat
# och inte '' som det r i originaluttrycken.
#
# Jag har gjort en liten ordlista ver uttryck som kan finnas i
# versttningen
#
# http://www.zigo.dhs.org/~dennis/gcc/
#
# Denna lista r inte komplett men r det ngon som vill hjlpa till
# att verstta gcc och har sikter om hur dessa uttryck skall skrivas
# s ta kontakt s kan vi uppdatera den.
#
# Det mesta av vdersttningen som finns nu kommer frn tiden
# innan version 3.0 av gcc. Dessvrre s fungerade aldrig gcc
# med versttningar korrekt d, s den kom inte till anvndning.
# Jag har verfrt de gamla strngarna till dagens version (3.2)
# s det finns en brjan, men det r mycket kvar. Men vill ngon hjlpa
# till s vore det jttebra. Jag kommer verstta en bit d och d
# i mn av tid, men det r en stor fil med komplicerade uttryck s
# det tar en stund att bli klar.
# Gran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>, 2005.
# $Revision: 1.2 $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: gcc 3.2\n"
"Project-Id-Version: gcc 4.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
"POT-Creation-Date: 2005-04-20 21:41-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2002-08-26 12:58+0200\n"
"Last-Translator: Dennis Bjrklund <db@zigo.dhs.org>\n"
"PO-Revision-Date: 2005-05-31 11:09+0200\n"
"Last-Translator: Gran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
......@@ -508,7 +489,6 @@ msgid "%J%qD defined both normally and as an alias"
msgstr "\"%s\" r definierad bde normalt och som ett alias"
#: c-common.c:4579
#, fuzzy
msgid "alias argument not a string"
msgstr "aliasargumentet r inte en strng"
......@@ -2545,9 +2525,8 @@ msgid "used struct type value where scalar is required"
msgstr "struct-vrde anvnt dr skalr krvs"
#: c-objc-common.c:252
#, fuzzy
msgid "used union type value where scalar is required"
msgstr "union-vrde anvnt dr skalr krvs"
msgstr "vrde av uniontyp anvnt dr skalr krvs"
#: c-opts.c:144
#, fuzzy, c-format
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment