Commit 57efad35 authored by jsm28's avatar jsm28

* sv.po: Update.


git-svn-id: svn+ssh://gcc.gnu.org/svn/gcc/branches/gcc-4_9-branch@209990 138bc75d-0d04-0410-961f-82ee72b054a4
parent 89880021
2014-05-01 Joseph Myers <joseph@codesourcery.com>
* sv.po: Update.
2014-04-22 Release Manager
* GCC 4.9.0 released.
......
......@@ -16,7 +16,7 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: gcc 4.9-b20140202\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://gcc.gnu.org/bugs.html\n"
"POT-Creation-Date: 2014-02-02 17:35+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2014-03-30 20:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2014-04-11 20:56+0200\n"
"Last-Translator: Göran Uddeborg <goeran@uddeborg.se>\n"
"Language-Team: Swedish <tp-sv@listor.tp-sv.se>\n"
"Language: sv\n"
......@@ -1493,7 +1493,7 @@ msgstr "attributen för optimeringsnivåer stämmer inte"
#: cif-code.def:125
msgid "callee refers to comdat-local symbols"
msgstr "den anropade referarar till comdat-lokala symboler"
msgstr "den anropade refererar till comdat-lokala symboler"
#. The remainder are real diagnostic types.
#: diagnostic.def:33
......@@ -6065,7 +6065,7 @@ msgstr "Varna för missbruk av pragman"
#: c-family/c.opt:653
msgid "Warn about __TIME__, __DATE__ and __TIMESTAMP__ usage"
msgstr "Warn för använding av __TIME__, __DATE__ och __TIMESTAMP__"
msgstr "Varna för användning av __TIME__, __DATE__ och __TIMESTAMP__"
#: c-family/c.opt:657
msgid "Warn if a property for an Objective-C object has no assign semantics specified"
......@@ -12220,7 +12220,7 @@ msgstr "-dumpdir <kat>\tAnge katalognamn att användas för dumpar"
#: common.opt:811
msgid "Aggressively optimize loops using language constraints"
msgstr "Optimera aggresivt slingor med användning av språkbegränsningar"
msgstr "Optimera aggressivt slingor med användning av språkbegränsningar"
#: common.opt:815
msgid "Align the start of functions"
......@@ -13449,7 +13449,7 @@ msgstr "okänd kostnadsmodell för vektorisering %qs"
#: common.opt:2332
msgid "Enables the dynamic vectorizer cost model. Preserved for backward compatibility."
msgstr "Aktivera den dynamiska kostnadsmodellen för vekoriseraren. Bevarad för bakåtkompatibilitet."
msgstr "Aktivera den dynamiska kostnadsmodellen för vektoriseraren. Bevarad för bakåtkompatibilitet."
#: common.opt:2336
msgid "Enables the unlimited vectorizer cost model. Preserved for backward compatibility."
......@@ -19151,7 +19151,7 @@ msgstr "längden stämmer inte i uttryck"
#: c/c-array-notation.c:721 cp/cp-array-notation.c:610
#, gcc-internal-format
msgid "rank mismatch between %qE and %qE"
msgstr "ordingen stämmer inte mellan %qE och %qE"
msgstr "ordningen stämmer inte mellan %qE och %qE"
#. Here the original expression is printed as a "heads-up"
#. to the programmer. This is because since there is no
......@@ -25782,7 +25782,7 @@ msgstr "felaktig DISPOSE-konstruktion: %d"
msgid "too much stack space to dispose of: %d"
msgstr "för mycket stackutrymme att göra av med: %d"
# Förmodligen en felstavning i orginalet, men tills jag vet säkert
# Förmodligen en felstavning i originalet, men tills jag vet säkert
# behåller jag den
#: config/v850/v850.c:2788
#, gcc-internal-format, gfc-internal-format
......@@ -28130,7 +28130,7 @@ msgstr "den andra matchen är här"
#: c/c-parser.c:6884
#, gcc-internal-format
msgid "%<_Generic%> selector of type %qT is not compatible with any association"
msgstr "%<_Generic%>-väljare av typ %qT är inte kompatiblem med någon association"
msgstr "%<_Generic%>-väljare av typ %qT är inte kompatibel med någon association"
#: c/c-parser.c:7039 c/c-parser.c:7519 c/c-parser.c:7538
#, gcc-internal-format
......@@ -28185,7 +28185,7 @@ msgstr "-fcilkplus måste vara aktiverat för att använda %<_Cilk_spawn%>"
#: c/c-parser.c:7505 cp/parser.c:5807
#, gcc-internal-format
msgid "consecutive %<_Cilk_spawn%> keywords are not permitted"
msgstr "konsektiva %<_Cilk_spawn%>-nyckelord är inte tillåtet"
msgstr "konsekutiva %<_Cilk_spawn%>-nyckelord är inte tillåtet"
#: c/c-parser.c:7573
#, gcc-internal-format
......@@ -31055,7 +31055,7 @@ msgstr "%qD kan inte vara en skalär när %qD inte är det"
#: cp/cp-array-notation.c:849 cp/cp-array-notation.c:855
#, gcc-internal-format
msgid "rank mismatch with controlling expression of parent if-statement"
msgstr "ordingen stämmer inte med det styrande uttrycket i förälder-if-satsen"
msgstr "ordningen stämmer inte med det styrande uttrycket i förälder-if-satsen"
#: cp/cp-array-notation.c:1250
#, gcc-internal-format
......@@ -31090,7 +31090,7 @@ msgstr "startindex och längdfält är nödvändiga för att använda vektornota
#: cp/cp-array-notation.c:1422
#, gcc-internal-format
msgid "array notation cannot be used with function type"
msgstr "vektornotation kan inte användas användas med en funktionstyp"
msgstr "vektornotation kan inte användas med en funktionstyp"
#: cp/cp-array-notation.c:1432
#, gcc-internal-format
......@@ -31100,7 +31100,7 @@ msgstr "ordningen på en vektornotations trippels startindex är inte noll"
#: cp/cp-array-notation.c:1438
#, gcc-internal-format
msgid "rank of an array notation triplet%'s length is not zero"
msgstr "ordingen på en vektornotations trippels längd är inte noll"
msgstr "ordningen på en vektornotations trippels längd är inte noll"
#: cp/cp-array-notation.c:1443
#, gcc-internal-format
......@@ -31450,7 +31450,7 @@ msgstr "standardtypkonvertering kan inte härleda mallargumentet för %qD"
#: cp/cvt.c:1659
#, gcc-internal-format
msgid "ambiguous default type conversion from %qT"
msgstr "tvetydig standartypkonvertering från %qT"
msgstr "tvetydig standardtypkonvertering från %qT"
#: cp/cvt.c:1661
#, gcc-internal-format
......@@ -33747,7 +33747,7 @@ msgstr "%qD är redan definierad i klassen %qT"
#: cp/decl.c:14531 cp/decl2.c:4673
#, gcc-internal-format
msgid "use of %qD before deduction of %<auto%>"
msgstr "använding av %qD före härledning av %<auto%>"
msgstr "användning av %qD före härledning av %<auto%>"
#: cp/decl2.c:322
#, gcc-internal-format
......@@ -36027,7 +36027,7 @@ msgstr "användning av %<auto%> i lambdaparameterdeklarationer är endast tillg
#: cp/parser.c:14516
#, gcc-internal-format
msgid "use of %<auto%> in parameter declaration only available with -std=c++1y or -std=gnu++1y"
msgstr "använding av %<auto%> i parameterdeklarationer är endast tillgängligt med -std=c++1y eller -std=gnu++1y"
msgstr "användning av %<auto%> i parameterdeklarationer är endast tillgängligt med -std=c++1y eller -std=gnu++1y"
#: cp/parser.c:14521
#, gcc-internal-format
......@@ -37288,7 +37288,7 @@ msgstr " men %d behövs"
#: cp/pt.c:4861
#, gcc-internal-format
msgid "template arguments to %qD do not match original template %qD"
msgstr "mallargument till %qD stämmer inte med orginalmallen %qD"
msgstr "mallargument till %qD stämmer inte med originalmallen %qD"
#: cp/pt.c:4865
#, gcc-internal-format
......@@ -38326,7 +38326,7 @@ msgstr "det går inte att applicera %<offsetof%> på destrueraren %<~%T%>"
#: cp/semantics.c:3800
#, gcc-internal-format
msgid "second operand of %<offsetof%> is neither a single identifier nor a sequence of member accesses and array references"
msgstr "andra operanden till %<offsetof%> är varken en ensam idientifierare eller en sekvens av medlemsåtkomster och vektorreferenser"
msgstr "andra operanden till %<offsetof%> är varken en ensam identifierare eller en sekvens av medlemsåtkomster och vektorreferenser"
#: cp/semantics.c:3808
#, gcc-internal-format
......@@ -48120,7 +48120,7 @@ msgstr "Variabeln ”%s” vid %L av TYPE(C_PTR) eller TYPE(C_FUNPTR) får inte
#: fortran/resolve.c:13229
#, gcc-internal-format, gfc-internal-format
msgid "Variable '%s' at %L with coarray component shall be a nonpointer, nonallocatable scalar, which is not a coarray"
msgstr "Variabeln ”%s” vid %L med co-vektorkomponent skall vara en skalär som inte är en pekare eller allokerbar och inte en co-vaktor"
msgstr "Variabeln ”%s” vid %L med co-vektorkomponent skall vara en skalär som inte är en pekare eller allokerbar och inte en co-vektor"
#: fortran/resolve.c:13244
#, gcc-internal-format, gfc-internal-format
......@@ -49576,12 +49576,12 @@ msgstr "tidigare definition här"
#: lto/lto-symtab.c:404
#, gcc-internal-format
msgid "type of %qD does not match original declaration"
msgstr "typen på %qD stämmer inte med orginaldeklarationen"
msgstr "typen på %qD stämmer inte med originaldeklarationen"
#: lto/lto-symtab.c:412
#, gcc-internal-format
msgid "alignment of %qD is bigger than original declaration"
msgstr "justering av %qD är större än orginaldeklarationen"
msgstr "justering av %qD är större än originaldeklarationen"
#: lto/lto-symtab.c:418 lto/lto-symtab.c:517
#, gcc-internal-format
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment